Loading...

Karmelitański Ośrodek Liturgii i Modlitwy

Karmelitański Ośrodek Liturgii i Modlitwy

28947570_1312355282198519_6757249538451875897_o

Karmelitański Ośrodek Liturgii i Modlitwy, stawia sobie za cel wprowadzania ludzi w żywą relację z Bogiem, w głębię modlitwy wewnętrznej oraz w duchowość karmelitańską właśnie przy użyciu najbardziej podstawowego doświadczenia wiary chrześcijańskiej jakim jest liturgia. Pragniemy ukazywać, iż Eucharystia, która dla wielu katolików jest w zasadzie jedynym regularnie podejmowanym aktem modlitewnym, może stawać się przestrzenią, w której wierni zostaną pociągnięci do głębi kontemplacji, do intymnej relacji z Panem.

Ośrodek ma być przestrzenią refleksji nad rolą liturgii w pedagogii modlitwy oraz środowiskiem praktycznej realizacji postulatu liturgii o charakterze bardziej kontemplacyjnym. Chcemy, aby podejmowane działania i inicjatywy Ośrodka mogły rozpalić i pogłębić pragnienie modlitwy wewnętrznej oraz uwrażliwiać młode i starsze pokolenie na piękno w liturgii i jej sakralny oraz misteryjny charakter.

Pragniemy poprzez formację ciągłą (m. in. wyjaśnianie znaków, mistagogię liturgiczną, katechezę biblijną) doprowadzać człowieka do owocnego i świadomego przeżywania liturgii, przede wszystkim w wymiarze kontemplacyjno-modlitewnym, charakterystycznym dla karmelitańskiej duchowości. Formacja Ośrodka ma w taki sposób wpłynąć na wiernych, aby  z przestrzeni modlitwy publicznej Kościoła, jaką jest liturgia, zostali pociągnięci do przedłużenia jej w modlitwie osobistej – wewnętrznej.

Pragniemy ukazać piękno i zamysł reformy liturgicznej w jej Zwyczajnej Formie (zwłaszcza podkreślane w Konstytucji o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II participato actuosa wiernych świeckich). Jednocześnie chcemy czerpać z wielowiekowej Tradycji liturgicznej w jej Formie Nadzwyczajnej. Zamysłem Ośrodka jest bycie pomostem między tym co stare i nowe oraz pokazanie, że zarówno stara, jak i nowa liturgia wzajemnie się przenikają i ubogacają, stanowiąc dla siebie komplementarną całość. Jesteśmy przekonani, iż wiele nieporozumień odnośnie pluralizmu form liturgicznych Kościoła ma swoje źródło w ignorancji historycznej i teologicznej, której chcemy przeciwdziałać poprzez szczery dialog oraz pochylanie się nad tekstami Magisterium Kościoła dotyczącymi liturgii (jak np. wspomniana Konstytucja Soborowa). Ponadto Ośrodek pragnie czerpać z doświadczenia i niezmierzonego dobra całego Kościoła, oddychając tajemnicą dwóch Jego płuc: Zachodniego i Wschodniego.

W ramach działalności ośrodka chcemy podejmować liczne inicjatywy takie jak: Organizowanie celebracji liturgicznych i paraliturgicznych w stylu kontemplacyjnym, z dbałością o formę i oprawę muzyczną, połączonych z katechezą modlitewną i liturgiczną.

Organizowanie warsztatów muzyczno – liturgicznych. Rekolekcji o modlitwie, Eucharystii, muzyce i liturgii, w tym rekolekcji dla kapłanów i dla osób posługujących w kościele.

Badanie i propagowanie tradycji liturgicznej i modlitewnej naszego Zakonu. Ukazywanie piękna w karmelitańskim chorale gregoriańskim oraz w Liturgii Rytu Karmelitańskiego.

Aktualności ośrodka na naszej stronie FB

 Previous  All works Next